Lexikografická sekce JS


Ustavení lexikografické sekce JS dne 11. června 2015 předcházela neformální spolupráce oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i., a lexikografické sekce Ústavu germánských studií FF UK, jež se datuje od roku 2012. Na společných setkáních byly, resp. jsou tematizovány otázky vyplývající z aktuálních lexikografických projektů těchto pracovišt´, a to z projektu jednojazyčného výkladového slovníku (Akademického slovníku současné češtiny) a dvojjazyčného překladového slovníku (Německo-české lexikální databáze).

Činnost sekce se v období červen 2015 až květen 2016 zaměřovala především na následující tematické okruhy:
- exemplifikace,
- lexikografické zpracování slovotvorných prostředků,
- terminologie ve slovníku.

Sekce je otevřená spolupráci s dalšími odborníky z oblasti lexikologie a lexikografie a blízkých lingvistických disciplín prostřednictvím přednášek, společných seminářů a dalších pracovních setkání.

předsedkyně:
PhDr. Pavla Kochová (ÚJČ AV ČR) kochovaZAVINÁČujc.cas.cz

členové:
Mgr. Alžběta Bezdíčková (ÚGS FF UK)
Mgr. Alena Čermáková (ÚJČ AV ČR)
Mgr. Veronika Čurdová (ÚJČ AV ČR)
Mgr. Zuzana Děngeová (ÚJČ AV ČR)
PhDr. Věra Dvořáčková, Ph.D. (ÚJČ AV ČR)
Mgr. Tomáš Koptík (ÚGS FF UK)
Mgr. Magdalena Kroupová (ÚJČ AV ČR)
Mgr. Michaela Lišková (ÚJČ AV ČR)
Mgr. Lucie Machálková (ÚJČ AV ČR)
Mgr. Vít Michalec (ÚJČ AV ČR)
Mgr. Renata Neprašová (ÚJČ AV ČR)
Mgr. Jana Nová (ÚJČ AV ČR)
Mgr. Zdeňka Opavská (ÚJČ AV ČR)
Mgr. Helena Pernicová (ÚJČ AV ČR)
Mgr. Barbora Procházková (ÚJČ AV ČR)
Mgr. Barbora Štěpánková, Ph.D. (ÚJČ AV ČR)
doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. (ÚGS FF UK)publikace:
akce:

2016: Workshop Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu, Akademie věd ČR, Národní 3, 29.–30. 11. 2016

2015: Kruh přátel českého jazyka, kulatý stůl Barvy v dnešním jazyce a slovníku, FF UK, nám. J. Palacha 2, 4. 11. 2015
Irena Vaňková (Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK, Praha)
Marie Vachková (Ústav germánských studií FF UK, Praha)
Michaela Lišková (oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, Praha)
I lexikografové zaznamenávají, že v (českém) prožitku a reflexi skutečnosti dochází v poslední době k proměnám: člověk se vzdaluje od přírody jako vztažného rámce, obraz světa se začíná unifikovat, resp. globalizovat, ovlivňuje ho průmysl, média, reklama. Dobře je to patrné u výrazů z lexikálního subsystému barev. Mění se způsob, jak dnes barvy vnímáme (k jakým prototypům je vztahujeme – či už nevztahujeme, na jakém základě je konceptualizujeme apod.), a na to je třeba reagovat i ve slovníku. Při tom mohou být užitečné moderní přístupy ke konceptualizaci barev a k uchopení rozrůzněné sémantiky barevných pojmenování, které vycházejí z kognitivní a kulturní sémantiky. Pozornost diskutujících bude věnována např. těmto otázkám: 1. problémy prototypového výkladu barev (černá jako barva sazí, uhlí, havraního peří?), 2. polysémie ve výkladu barevných adjektiv – sémantická struktura hesel (co všechno znamenají adj. zelený, růžový?), 3. názvy barevných odstínů (míra lexikalizace, nejednotné chápání významu: jahodová, mátová, břidlicová), 4. význam složených adjektiv (zelenomodrý × modrozelený).

2012: Jazykovědné sdružení ČR, seminární odpoledne Styl a slovník: Stylistické markery v jednojazyčné a překladové lexikografii, Akademie věd ČR, Národní 3, 15. 11. 2012
Seminář shrnul otázky, s nimiž jsou konfrontováni lexikografové při tvorbě jednojazyčného i překladového slovníku. Na semináři vystoupili autoři Velké německo-české lexikální databáze (doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D., Mgr. Martin Šemelík, Ph.D. a Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. z lexikografické sekce Ústavu germánských studií FF UK) a pracovníci oddělení současné lexikologie a lexikografie a oddělení stylistiky a lingvistiky textu Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. (Mgr. Zdeňka Opavská, PhDr. Pavla Kochová, Mgr. Michaela Lišková a Mgr. Kamila Mrázková, Ph.D.). Reflexe z obou pracovišt´, z nichž prvně jmenované sumarizuje praxi za posledních deset let práce a druhé práci na novém jednojazyčném výkladovém slovníku zahájilo, se týkaly tradičních možností stylistického značení slov, ale též současné slovníkové praxe. Tematizovány byly různé otázky, např.: „Které nové přístupy a technické možnosti nabízí korpusy pro zapracování stylistické charakteristiky lexému?“