19. 12. 2019
Mgr. Jan Chromý, Ph.D., doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc., prof. PhDr. Aleš Klégr, PhDr. Ondřej Dufek, Ph.D., Mgr. Petr Kaderka, Ph.D. – Nové překladové publikace o lingvistice5. 12. 2019
Mgr. Václav Čermák, Ph.D. – Vývoj jazykové situace v srbsko–chorvatském jazykovém prostoru v 19. a 20. st.21. 11. 2019
Odborný seminář Jazyk, text, dialog – Nad dílem Františka Daneše a Světly Čmejrkové7. 11. 2019
Jürgen Spitzmüller – Ideologies of Communication: The Social Link between Actors, Signs, and Practices24. 10. 2019
doc. Mgr. Bohumil Vykypěl, Ph.D. – Typologické poznámky k německé jazykovědě za nacionálního socialismu10. 10. 2019
doc. Mgr. Martina Ivanová, PhD. (Prešovská univerzita, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV) – Reciprocita a jej lexikografické spracovanie v slovenských lexikografických prácach16. 5. 2019
Mgr. Michal Vašícek, Ph.D. – Rusínsko-západoslovanské jazykové kontakty (Na příkladu prézentních tvarů sloves v rusínských nářečích na Slovensku)25. 4. 2019
Katja Brankačkec, Ph.D., Mgr. František Martínek, Ph.D. – Slovotvorné kalky v češtině a lužické srbštině – pokus o diachronní popis11. 4. 2019
Dr Elżbieta Kaczmarska – Metody vyhledávání optimálního překladu polysémních sloves na základě analýzy paralelních textů14. 3. 2019
Doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. – V raji "nemčenia a maďarčenia". Jazyková situácia v Bratislave po roku 191828. 2. 2019:
Dr. Martin Henzelmann – Západoslovanské spisovné mikrojazyky21. 2. 2019:
Mgr. Michaela Křivancová, Ph.D. – Jazykový obraz pohádkových bytostí v české frazeologii22. 11. 2018:
Odborný seminář Soukromá písemná komunikace15. 11. 2018:
PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. – Český Fonografický archiv1. 11. 2018:
PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D., doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. – Databáze víceslovných jednotek25. 10. 2018:
Přednáškový podvečer k výročí narození Františka Trávníčka (1888–1961)
doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.: Krátce k životu a dílu
Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.: Vývoj slovosledu české nominální fráze pohledem Františka Trávníčka
PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D.: František Trávníček a moderní pojetí jazykové kultury v českém kontextu
4. 10. 2018:
prof. PhDr. Zdena Palková, CSc. – Mluvená čeština z pohledu řeči na jevišti13. 9. 2018:
Česká diachronní lexikografie 1968–2018. 50 let Staročeského slovníku.17. 5. 2018:
doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc., Marián Sloboda, Ph.D. – O výzkumu jazykového managementu3. 5. 2018:
Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D. – Jakým jazykem přesvědčit mecenáše? Zdvořilý vliv komunikačních strategií v dopisech největšímu českému mecenášovi, Josefu Hlávkovi19. 4. 2018:
doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc. – "Když píše Bohdan Bohuslavě, necha píše slovensky!"
Bohuslava Rajská v dobovej česko-slovenskej epištolárnej sieti
5. 4. 2018:
PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. – K jazyku korespondence 2. poloviny 17. století na příkladu dopisů poddaných zbirožského panství22. 3. 2018:
prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc. – K homonymii a synonymii v gramatice8. 3. 2018:
Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D. – Jazyková úroveň zpravodajských vstupů22. 2. 2018:
Mgr. Barbora Kukrechtová, Mgr. František Martínek, Ph.D. – O překládání německy psaných dopisů z korespondence Karla Havlíčka7. 12. 2017:
prof. PhDr. Karel Kučera, CSc. – Česká přísloví v 17. století a dnes23. 11. 2017:
odborný seminář Aktuální otázky gramatického popisu jazyka15. 11. 2017:
prof. PhDr. Marie Dohalská, DrSc. – Co nabízí zvuková analýza: Srovnání dvou interpretací Verlainovy básně9. 11. 2017:
doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. – doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. – Kauzativní konstrukce v románských jazycích a jejich české protějšky19. 10. 2017:
doc. Dr. phil. Markus Giger – Nová Paradigmatika spisovné ruštiny5. 10. 2017:
prof. PhDr. Marie Čechová, CSc. – Z'ivot s češtinou Češka – češtinářka – Čechová18. 5. 2017:
PhDr. Pavel Sojka, Ph.D. – Vývojová dynamika 4. třídy slovesné4. 5. 2017:
doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D. – Topikalizační „zřetelovᓠsyntagmata a „nominativus pendens“ – funkční analýza syntaktických konstrukcí20. 4. 2017:
PhDr. Šárka Zikánová, Ph.D. – K novinkám v textové lingvistice6. 4. 2017:
prof. Roland Meyer – K syntaxi infinitivních podmínkových vět v češtině23. 3. 2017:
RNDr. Jan Králík, CSc. – Nepublikova(tel)né postřehy9. 3. 2017:
PhDr. Martin Prošek, Ph.D., a kol. – Lingvistická systematizace dat jazykového poradenství15. 12. 2016:
doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. – Vybrané problémy gramatiky češtiny pro žáky mladšího školního věku8. 12. 2016:
Prof. Laura Alexis Janda, Ph.D. – Yggurština pro samouky24. 11. 2016:
Odborný seminář Výzkum komunikace nejmladších generací3. 11. 2016:
PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D., Mgr. Hana Goláňová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Zuzana Komrsková, Mgr. David Lukeš, Mgr. Petra Poukarová – Nové korpusy mluveného jazyka v ČNK20. 10. 2016:
doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. – Česká věta v pohledu lingvistické pragmatiky6. 10. 2016:
prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. – K teoretickým otázkám českého pravopisu